Nieuwsberichten

Getoond: 1-18 van 18 resulta(a)t(en).

Hemelwater in de woning: zaak van gemeente of burger?

Wateroverlast door hevige buien staat volop in de belangstelling; ook deze zomer was het in veel gemeenten weer raak. Volgens de meest recente KNMI­klimaatscenario's moeten we rekening houden met een toename van hevige regen. Tussen 1910 en 2013 nam de jaarlijkse neerslag in Nederland met 26% toe. Tussen 1951 en 2013 bedroeg de toename 14%. Alle seizoenen behalve de zomer zijn natter geworden. Uit een inventarisatie van Stichting Rioned blijkt ‘dat in de periode 2000 t/m 2014 veel zware regenbuien zijn gevallen die de riolering niet kon verwerken. Volgens de deelnemende gemeenten was er in 2014 ruim 8.000 keer regenwateroverlast in de vorm van regenwater dat in een gebouw stroomt vanuit de openbare ruimte, stremmingen van belangrijke verkeersroutes of tunnels, langdurige hinder voor verkeer in woonstraten, gevallen van afvalwater uit het riool op straat en opdrijvende putdeksels.

Regenval kan leiden tot wateroverlast en uiteindelijk zelfs tot schade. Via bijvoorbeeld de openbare weg of het particuliere riool kan hemelwater woningen instromen. Naast de praktische en technische  vraag hoe schade zoveel mogelijk voorkomen kan worden, is juridisch de vraag interessant op welke wijze wetgeving en rechtspraak omgaan met hemelwateroverlast. Voor zowel gemeenten als burgers is het van belang te weten hoe de verantwoordelijkheden en zorgplichten zijn verdeeld. Wat mag er bijvoorbeeld van de gemeente als riool- en wegbeheerder worden verwacht en welke verantwoordelijkheid heeft een perceels-/gebouweigenaar zelf? Inzicht hierin maakt duidelijk of een gemeente aansprakelijk te houden is voor deze waterschade.

Wateroverlastproblemen hebben veelal te maken met beneden straatniveau gelegen woningen. Het verschil tussen het straatniveau en het bouw-/vloerpeil van woningen is vaak dusdanig dat er bij hevige regenval water vanaf de straat de woningen in kan lopen. Dat verschil is evident bij woningen die naast dijkjes zijn gelegen (dijkwoningen) of bij woningen met laaggelegen delen (souterrains of garages). Het kan hierbij zowel om oude panden gaan als om relatief nieuwe gebouwen. Bij water dat via de leidingen een woning instroomt, is van belang te begrijpen dat er een relatie is met het gemeentelijke hoofdriool. Als de waterstand in het hoofdriool stijgt, loopt het water terug in de particuliere aansluitleiding en kan dan via bijvoorbeeld douche en wc het huis instromen en/of in lager gelegen tuinen terecht komen.

Bekijk het hele artikel

(Meer)kosten afkoppelen en besparen op zuivering

De minister van Infrastructuur en Milieu stelt dat de waterzuiveringskosten op termijn omlaag kunnen als gemeenten op grote schaal afkoppelen. Maar de meerkosten van afkoppelen kunnen oplopen tot zes maal de besparingen op de zuivering.

Stichting RIONED heeft in een brief aan de Tweede Kamer onder meer aandacht gevraagd voor de kosten van afkoppelen. Dit is een reactie op een brief aan de Tweede Kamer van de minister van Infrastructuur en Milieu waarin zij ingaat op nieuwe mogelijkheden om het waterbeheer te financieren. Zij baseert zich op het rapport Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse Waterbeheer. Door op grote schaal af te koppelen, zouden de zuiveringskosten tientallen procenten kunnen dalen. Maar daarbij blijven de kosten van afkoppelen buiten beschouwing en daarvoor hebben wij in onze brief aandacht gevraagd.

Twynstra Gudde en Tauw hebben het onderzoek naar de huidige financiering van het waterbeheer en ontwikkelingen die de financiering kunnen beïnvloeden in opdracht van minister Schultz van Haegen uitgevoerd. Aanleiding hiervoor was het OESO-rapport Water governance in the Netherlands: Fit for the future? Hierin oogst Nederland waardering voor de manier waarop we het waterbeheer hebben georganiseerd en gefinancierd. Maar de OESO vindt dat we in ons land het principe ‘de belanghebbende/gebruiker/vervuiler betaalt' scherper kunnen toepassen om nadrukkelijker via financiële sturing tot schoner en voldoende water te komen. De minister wil de mogelijkheden hiervoor bekijken.

Bekijk het hele artikel

Nieuwe dealer

Hoveniersbedrijf Stip in Elspeet.

Bekijk de website: www.hoveniersbedrijfstip.nl 

Winnaar Innovatieprijs 2013

Unie van Waterschappen verkiest de Rainwinner tot winnaar van de Water Innovatieprijs 2013

Nominatie innovatieprijs 2013

Unie van Waterschappen nomineert Rainwinner voor innovatieprijs 2013

Rainwinner verpakt

In Coehoornpark in Arnhem is de Rainwinner verpakt in een steenkorf

NL Greenlabel congres

Rainwinner 14 november aanwezig op het NL Greenlabel congres

Regenwateropslag verwerkt in een steenkorf

Regenwateropslag geïntegreerd in een steenkorf.

Scholengemeenschap RSG Slingerbos

Scholengemeenschap RSG Slingerbos Harderwijk kiest voor de Rainwinner

Gemeente Leusden.

Gemeente Leusden kies voor de Rainwinner.

Film Rainwinner binnenkort op deze site te zien.

2013: Anno 2000 Tuinen te Dronten

Ook Anno 2000 tuinen neemt de Rainwinner op in haar assortiment. Om de Rainwinner te bestellen kunt u naar:

Adres: De Amstel 8
  8253PC Dronten
Telefoon: 06-52047426
Website: www.anno2000tuinen.nl/N.B. Bezoek alleen op afspraak.

2013: Willemstein hovenier te Waddinxveen

Willemstein Hovenier te Waddinxveen is de eerste hovenier die de Rainwinner heeft opgenomen in zijn pakket. Om de Rainwinner te kunnen bestellen kunt u naar:

Adres: Noordeinde 99
  2742AA Waddinxveen
Telefoon: 0182-618455
Website: www.willemsteinhoveniers.nl

De Rainwinner is opgenomen in het boek 'Goed nieuws uit Nederland'.

Zilver op verkiezing Flevoland

De Rainwinner heeft zilver behaald tijdens de verkiezing duurzaamste en kansrijkste idee van Flevoland.

Duurzame dinsdagkoffertje

De Rainwinner heeft in het eervolle 'duurzame dinsdagkoffertje' een plekje gekregen en hebben, op uitnodiging van het ministerie, de prijsuitreiking in het 'Binnenhof' mogen bijwonen.

Innovatieprijs rainwinner

Het ministerie heeft, in het kader van 'klimaatadaptatie en water', de Rainwinner beloond met een innovatieprijs.